Κατόπιν απόφασης της Πρυτανείας η Κεντρική Βιβλιοθήκη όπως και τα παραρτήματα της παραμένουν κλειστά. Δείτε τις λεπτομέρειες λειτουργίας.

 

 

Επιστροφή

Ανακοίνωση για τους Εκτός της Ακαδημαϊκής Κοινότητας Χρήστες της Βιβλιοθήκης

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Αρ. Συνεδρίας 1476/180/29-03-2017) καθιερώνεται ετήσια συνδρομή χρήσης των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης (Δανεισμός υλικού, Διαδανεισμός βιβλίων, χρήση Γραφείων Ατομικής Μελέτης) στους εκτός της Ακαδημαϊκής Κοινότητας χρήστες.

Για την έκδοση ταυτότητας Βιβλιοθήκης η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€).

Οι ταυτότητες που εκδόθηκαν έως τώρα, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 31-08-2017.