Αναζήτηση GO
 
 
 
 
Έργα Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τα Έργα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στις Κατηγορίες Πράξεων 2.1.3.ε «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» και 5.2.1.β «Εξοπλισμός Κεντρικών Βιβλιοθηκών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

 
Επιτροπή των Έργων
 
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα στο Έργο
Ιδιότητα
Τηλ
E-mail
Κωνσταντίνος Κώτσης Ιδρυματικός Υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.
95785
kkotsis@cc.uoi.gr
Εκπρόσωποι Σχολών και ανεξάρτητων τμημάτων - Τακτικά Μέλη
Γεώργιος Μαυρογιώργος Φιλοσοφική Καθηγητής Τμήματος Φ.Π.Ψ.
95654
gmavrog@cc.uoi.gr
Θεόδωρος Φώτσης Ιατρική Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
97560
thfotsis@cc.uoi.gr
Φωτεινή Κοσσυβάκη Επιστημών Αγωγής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
95694
phkossiv@cc.uoi.gr
Κωνσταντίνα Μπάδα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας
95150
kbada@cc.uoi.gr
Ελευθέριος Σκούρας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών & Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
97379
askuras@cc.uoi.gr
Εκπρόσωποι Σχολών και Aνεξάρτητων Tμημάτων - Αναπληρωματικά Μέλη
Αθανάσιος Παλιούρας Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας
95129
apaliura@cc.uoi.gr
Ιωάννης Περυσινάκης Φιλοσοφική Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
95184
iperysin@cc.uoi.gr
Ιωάννης Λαζαρίδης Ιατρική Σχολή Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
97752
ilazarid@cc.uoi.gr
Μαρία Καλδρυμίδου Επιστημών Αγωγής Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
95773
mkaldrim@cc.uoi.gr
Ανδρέας Λύρας Θετικών Επιστημών Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
98538
alyras@cc.uoi.gr
Αναστάσιος Τρογκάνης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών & Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Λέκτορας Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
98334
atrogani@cc.uoi.gr
 
Έργο ΕΚΤ
Το Έργο με τίτλο «Εγκατάσταση σε νέο κτήριο και ηλεκτρονική οργάνωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Π.Ι./e-LIBRARY - UOI)» (ΕΚΤ) εγκρίθηκε στις 04.04.2002· ωστόσο, ως ημερομηνία έναρξης θεωρείται η 1η Ιουλίου 2000, οπότε και ολοκληρώθηκε το εκτελεσθέν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι Έργο του οποίου το παρόν αποτελεί συνέχεια, και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Ένας από τους κύριους στόχους του Έργου είναι η ανάδειξη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε πρότυπη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη όσον αφορά στη συλλογή, τη διαχείριση και τη διάθεση ψηφιακού υλικού στον χώρο της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής. Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου έχει προγραμματιστεί μια σειρά επιμέρους δράσεων, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:
Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με συμμετοχή στην οργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού-πληροφοριακού υλικού προσβάσιμου από τους χρήστες του Διαδικτύου διαμέσου του διαδικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η παροχή ψηφιακών πληροφοριών διαμέσου θεματικών πυλών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών από κατάλληλες και αξιόπιστες πηγές. Σημειωτέον ότι, μέσω του Έργου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα προβεί στην προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού και των μικροϋπολογιστών που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των μελών του Ιδρύματος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
Αναβάθμιση της πληροφοριακής και τεχνολογικής υποδομής της Βιβλιοθήκης που θα συμβάλει στην On-line πρόσβαση στους καταλόγους της και στη μηχανογραφημένη λειτουργία της.
Ενίσχυση των συλλογών της Βιβλιοθήκης με την πρόσκτηση έντυπου υλικού (βιβλία, περιοδικά) και υλικού σύγχρονων τεχνολογιών (ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, βιντεοταινίες, CD-ROMs και βάσεις δεδομένων).
Παροχή υπηρεσιών και μέσων για την υποστήριξη ατόμων με κινητικές δυσκολίες, καθώς και ατόμων με προβλήματα όρασης.
Εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας με τη συλλογή των δεικτών παρακολούθησής της και την εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών και δεικτών αποτίμησης της ποιότητας και της επιμόρφωσης του προσωπικού.
Προϋπολογισμός του Έργου
Ο προϋπολογισμός, βάσει του τελευταίου εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου, ανέρχεται στο ποσό των 2.847.337€ και κατανέμεται σε 21 Υποέργα ως εξής:
 
Έργο ΕΤΠΑ

Το Έργο με τίτλο «Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» αφορά στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Βιβλιοθήκης. Ο προϋπολογισμός, βάσει του τελευταίου εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου, ανέρχεται στο ποσό των 163.875,5€ και κατανέμεται σε 4 Υποέργα ως εξής: